Home Projekty uczniowskie Zasady i warunki projektów uczniowskich
Zasady i warunki projektów uczniowskich
Wpisany przez w.z.   

 

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr2 im. Sybiraków w Augustowie

Ustalenia ogólne

 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. Zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania i jest odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zapisami statutu.
 2. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale też systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach.
 3. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/ nie uczestniczył w realizacji projektu.
 4. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.
 5. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 2 tygodni do 6 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 7. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 3-6 osób.
 8. Podział na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:

        a) losowy,

        b) poprzez dobór samodzielny uczniów,

        c) wybór dokonany przez opiekuna projektu

 1. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a taki sam projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone do realizacji projekty, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.
 2. Projekt gimnazjalny jest realizowany do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej. Dopuszcza się realizację projektu w klasie pierwszej.
 3. Nauczyciele i uczniowie do 30 września zgłaszają propozycje tematów projektowych do szkolnego koordynatora. Lista tematów do wyboru jest zatwierdzana przez dyrektora po konsultacji z radą pedagogiczną i radą rodziców. Do 31 października uczniowie decydują o wyborze tematu projektu oraz tematu alternatywnego.
 4. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być okreslone przez opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.
 5. Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.

 

Zadania nauczycieli

 1. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:

          a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnianie w szkole;

          b) dopilnowanie we współpracy z dyrektorem właściwego rozdziału zadań uwzględniając, że

             - każdy nauczyciel zobowiązany jest prowadzić przynajmniej jeden projekt w ciągu trzech lat,

             - jeden uczeń może realizować maksymalnie trzy projekty gimnazjalne w cyklu edukacyjnym,

             - uczeń w trakcie realizacji projektu nie może dołączyć do nowego zespołu,

             - jeden nauczyciel może być opiekunem co najwyżej dwóch projektów w roku szkolnym,

          c) monitorowanie stanu realizacji projektów;

          d) kontrola upowszechniania informacji na temat realizowanych projektów;

          e) organizację publicznej prezentacji projektów;

          f) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

 1. Nad realizacja konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

                  a)  omówienie scenariusza projektu z uczniami (zał. nr 1,2),

                  b)  przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami (zał. nr 3),

                  c) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia,

                  d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu,

                  e) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji,

                  f) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu,

                  g) motywowanie uczniów do systematycznej pracy,

                  h) pomoc w prezentacji projektu,

                  i) ocena projektu, w tym ocena z przedmiotu jeśli jest przewidziana (zał. nr4,5),

                  j) we współpracy z uczniami przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu (zał. nr 6),

                 k) komunikacja z wychowawca ucznia n.t. jego udziału w projekcie,

                  l) współpraca z nauczycielami w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

                 m) przechowywanie dokumentacji projektu do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

 1. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

                 a) konsultacji dla uczniów,

                 b) ustalenia oceny przedmiotowej projektu jeśli jest przewidziana.

 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

                 a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

                 b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacja projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

                       - pomocy w wyborze tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

                       - monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunami zespołów,

                       - przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

                  c) komunikowania się z opiekunem projektów w sprawie oceniania zachowania,

                 d) prowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

Ustalenia dodatkowe

 

 1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych
 2. przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
 3. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne i inne ).
 4. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.
 5. Dyrektor rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
 6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Dokumentacja projektu

Zał. nr1  Karta projektu

Zał. nr2   Karta pracy dla ucznia

Zał. nr 3  Kontrakt

Zał. nr 4  Karta samooceny ucznia

Zał. nr 5  Karta oceny ucznia

Zał. nr 6  Sprawozdanie z realizacji projektu z elementami ewaluacji ( osiągniete cele, mocne i słabe strony, wskazanie błędów, sposoby ich wyeliminowania)

 

opr. Henryka Rzepecka, Jolanta Borysewicz

 

Nasz Patron

znaksybiraka

Sybiracy

kalendarz

luty 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

other language

ang1 nrf1 rus1

Projekty

erasmus


Kodowanie__small


comenius


logo_etwinning


     logo_aktyw_ed


lepsza_szkola


przjaznaspz_logo


mapa_kreatywnosci_znaczek


logo_czytam


szkola_z_klasa


 

uczniowie_z_klasa


szkolabp


logo_nib


kapital


Nasz Adres

Gimnazjum nr 2
im. Sybiraków
ul. Nowomiejska 41
16-300 Augustów
087 643 22 30

Napisz do Nas
gim2.vdl.pl

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości