Home integracja Integracja w naszej szkole
Integracja w naszej szkole
Wpisany przez Hanna Piekarska   

Od 2002 roku w naszej szkole funkcjonują klasy integracyjne. Byliśmy pierwszą szkołą, która zapoczątkowała w Augustowie kształcenie integracyjne na etapie gimnazjalnym. Skończył się okres, kiedy uczniowie niepełnosprawni uczyli się w wieloosobowych grupach i byli rozproszeni po wszystkich klasach.

Obecnie mamy trzy klasy integracyjne, które obejmują nauczaniem 54 uczniów, w tym 13 uczniów niepełnosprawnych. Są to uczniowie z orzeczeniami, skierowani przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną do nauczania specjalnego. Rodzaj niepełnosprawności jest zróżnicowany. Są wśród nich osoby niepełnosprawne intelektualnie, z wadą wzroku, słuchu i z zaburzeniami sprzężonymi.

Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych proponujemy:

  • realizowanie programu dostosowanego do ich tempa rozwoju, indywidualnych potrzeb i możliwości,
  • otrzymanie wsparcia psychospołecznego poprzez zorganizowaną pracę psychologiczno- pedagogiczną,
  • uczenie się zaradności osobistej i umiejętności społecznych.

Dla uczniów zdrowych i uzdolnionych proponujemy program rozwijający zainteresowania na wielu kołach: przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych.

W klasach integracyjnych pracują: nauczyciel danego przedmiotu oraz oligofrenopedagog- pełniący funkcję nauczyciela wspomagającego. Klasy integracyjne liczą: 19, 17 i 18 uczniów. W każdej z nich jest kilkoro dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas realizacji programu nauczania, zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla 3-letniego gimnazjum, szczególny nacisk kładziemy na naukę poprzez doświadczenie i aktywizację.

Podłożem naszych działań edukacyjno- wychowawczych jest tworzenie dobrych relacji międzyludzkich i podnoszenie poczucia własnej wartości wychowanków.

Ważnym celem jest rozwijanie u uczniów umiejętności indywidualnych i grupowych, umożliwienie im bliższego wzajemnego poznania się, budzenie zaufania i wspomaganie wzajemnej akceptacji.

Wspieranie rozwoju uczniów integracyjnych odbywa się na różnorodnych zajęciach specjalistycznych, którymi są:

  • Zajęcia rewalidacji indywidualnej

Jest to blok działań obejmujący ćwiczenia terapeutyczne mające na celu:

1. Usprawnianie funkcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno- ruchowej, szczególnie w zakresie rozwijania zdolności dokonywania analizy i syntezy.

2. Usprawnianie techniki i tempa czytania.

3. Kształcenie pamięci, wydłużanie czasu koncentracji uwagi.

4. Doskonalenie umiejętności matematycznych.

5. Działania z zakresu psychoterapii, zmierzające do łagodzenia i usuwania zaburzeń emocjonalno- uczuciowych.

Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia korektywne ma opracowany indywidualny program pracy rewalidacyjnej z uwzględnieniem celów, zadań oraz tematyki zajęć.

  • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Są one przeznaczone dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksje lub zaburzenia o charakterze dyslektycznym). Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne prowadzi dwóch pedagogów terapeutów. Uczestnicy zajęć posiadają opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej z zaleceniem włączenia ich do grupy terapeutycznej. Celem zajęć jest zapobieganie powstawaniu niepowodzeń szkolnych. Na spotkaniach, które odbywają sie raz w tygodniu, uczeń usprawnia funkcje: analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, funkcje kinestetyczno- ruchowe oraz orientację w kierunkach i pamięć.

  • Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki

Prowadzą je nauczyciele matematycy. Stały termin spotkań ma wpływ na liczne uczestnictwo. Każdy uczeń może zgłosić się na zajęcia i uzyskać potrzebną pomoc.

  • Pomoc psychologiczna

Naszym uczniom oferujemy również pomoc psychologiczną. Od kilku lat w szkole pracuje psycholog, który pomaga uczniom w sytuacjach trudnych, a  nauczycieli i wychowawców wspiera w pracy wychowawczej i stanowi bazę informacji.

Poza tym, w procesie edukacyjno- wychowawczym, istotną rolę odgrywa współpraca szkoły z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.  

Bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest partnerska współpraca z rodzicami uczniów. Czynimy starania, aby idea integracji w naszym środowisku była akceptowana i właściwie rozumiana. Świadomy wybór przez rodziców i uczniów klasy integracyjnej daje szansę na powodzenie i satysfakcję dla wszystkich.

Kadra pedagogiczna skrupulatnie przygotowuje się do nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na szkoleniach i kursach oraz studiując fachową literaturę. Nadal ustawicznie pogłębia i doskonali swoje wiadomości i umiejętności.

Szkoła nieustannie czyni starania, aby oferta edukacyjna skierowana do uczniów zdolnych, mniej zdolnych i wymagających nauczania specjalnego,  była atrakcyjna pod każdym względem.

 

Nasz Patron

znaksybiraka

Sybiracy

kalendarz

czerwiec 2018
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

other language

ang1 nrf1 rus1

Projekty

erasmus


Kodowanie__small


comenius


logo_etwinning


     logo_aktyw_ed


lepsza_szkola


przjaznaspz_logo


mapa_kreatywnosci_znaczek


logo_czytam


szkola_z_klasa


 

uczniowie_z_klasa


szkolabp


logo_nib


kapital


Nasz Adres

Gimnazjum nr 2
im. Sybiraków
ul. Nowomiejska 41
16-300 Augustów
087 643 22 30

Napisz do Nas
gim2.vdl.pl

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości